skogsbrand2014_arlanda3_001 (kopia)

Foto MSB

Västmanlandsbranden – en ögonöppnare

Brandsäkerhet Den stora skogsbranden i Västmanland har öppnat upp ögonen för svenskarna, kring hur påtagliga farorna med brand egentligen är. Denna realisation och medvetenhet har lett till ett ökat intresse kring brandskydd på alla instanser i samhället.

andersedstromfrejman

Anders Edström Frejman

Hur det kunde gå så fort? Hur kunde 14 000 hektar skog kunde brinna upp på så kort tid trots insatser från helikopter, flygplan och intensiv brandbekämpning på marken av hundratals personer från räddningstjänster, försvarsmakten, hemvärn med flera.

Vid slutet av den första branddagen, torsdagen den 31 juli, brann hela 60 hektar, men spridningen gick snabbt. Bara under den femte branddagen ökade det brandhärjade området från 2 800 hektar på morgonen till 14 000 på kvällen samma dag, detta trots att branden även bekämpades från luften.

Efter stora vattenbombningsinsatser kunde räddningstjänsten på måndagen den 11 augusti informera att situationen äntligen var under kontroll. Dock var katastrofen och dess förödande effekter redan ett faktum och en ny grundläggande osäkerhet nådde det svenska folket: Kan verkligen en brand bli så utbredd och våldsam?

Den dåvarande regeringen utsatte den 14 augusti en utredning om hanteringen av branden där Aud Sjökvists, generaldirektör på Socialdepartementet, huvuduppgift blev att dra lärdomar av krisen. En komplett rapport kring katastrofen utkommer 1 september 2015 men lämnar fortfarande stora delar av samhället i ovisshet kring vad som kommer att göras för att en liknande utbredning inte kommer ske igen.

Trots förödande konsekvenser har branden skapat en positiv medvetenhet kring brand och olyckshantering. Allt fler företag och privatpersoner vänder nu ett fokus till sin egen situation och utvärderar det egna brandskyddet.

 

Vi måste arbeta mot ett mer hållbart samhälle där vi är rädda om både hälsa, egendom och miljö.

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har företag sedan 2004 ett större ansvar i hanteringen av det förebyggande brandskyddsarbetet. Det är företagsledningen skyldighet att ”i skälig omfattning” rusta sig mot olyckor samt att underhålla verksamheten i syfte att undvika skador på människor och miljö. Införandet av lagen om skydd mot olyckor innebär också att ansvaret för en regelbunden översyn, som tidigare var statligt reglerad, flyttas och numera kontrolleras kommunalt. Detta kan i vissa fall innebära att mindre tillsynd och att ansvaret till stor del förskjuts till företagen själva. För företagen betyder detta ett ytterligare ansvar att aktivt jobba för att ta fram rutiner, teknisk dokumentation och handlingsplaner för brandskydd och olyckshantering om olyckan skulle vara framme.

Då lagtexten lämnar rum för tolkning av graden av brandskyddsansvar är det en viktig första utmaning att specificera denna inom organisationen. Det gäller att tydligt utse vem som gör vad i syfte att fördela och implementera ett medvetande i hela organisationen. Det är också viktigt att skapa en kontinuitet med systematiska rutiner.

– Brandskyddsarbete är något som lätt hamnar mellan stolarna när kontrollerna minskar menar brandskyddsföreningen som manar till ett större ansvartagande bland företagen.

MSB arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer som är fritt tillgängliga. Även om det finns tydliga rekommendationer för brand- och riskhantering är det av största vikt att hålla sig själv och sin personal uppdaterad kring de senaste verktygen. För att säkerställa kvaliteten på kunskapen i organisationen finns det flertalet externa utbildningar att söka sig till är anpassade till företagets efterfrågan.

Till slut måste man även ha i åtanke att dagens verksamheter, allt mer blir större och komplexa vilket innebär nya utmaningar för företagsledningen. I många fall kan det därför vara aktuellt att se över behovet av externa brandskyddsanalyser. Varje enskild byggnad och verksamhet innebär en unik brandskyddsutmaning vilket kräver unika lösningar för att säkerställa företagets viktiga processer. Om inte så för att skapa en tryggare och hållbar arbetsplats för företagets anställda.

Med en föränderlig lagstiftning både från Boverket, Arbetsmiljöverket och MSB är det viktigt att brandskyddsarbetet ges prioritet och inte hamnar som en tillika tjänst där andra mål ständigt prioriteras högre. Vi måste arbeta mot ett mer hållbart samhälle där vi är rädda om både hälsa, egendom och miljö.