Brandmän, släcker.

Foto Shutterstock

Systematik förebygger bränder

Brandsäkerhet Det lönar sig att förebygga bränder, för när de inträffar så går det sällan att helt skydda sig från skador. Människoliv och många föremål kan inte ersättas med pengar och minskar skadorna från bränder så går även försäkringspremierna går ner.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett i lag reglerat sätt att arbeta metodiskt med brandskydd för att känna till riskerna och ha kontroll över brandsäkerheten genom kontinuerlig uppföljning. Lagen omfattar de som äger en byggnad men även nyttjanderättshavare som bedriver verksamhet i byggnaden. För den enskilde villaägaren handlar det om installera en brandvarnare och att ha en handbrandsläckare hemma.

För lite större verksamheter så ska en dokumentation upprättas som beskriver hur brandskyddet i fastigheten är utformat. Till dokumentationen ska det även finnas en plan som redovisar hur och hur ofta brandskyddet ska underhållas. Ett SBA- arbete omfattar både det byggnadstekniska och det organisatoriska. Även personal ska hållas uppdaterad om risker och brandskydd för att kunna agera vid en brand.

För att göra en bra genomgång av fastigheter, förstå vilka brandrisker som finns och hur en plan för att arbeta systematiskt kan se ut är en brandkonsult till god hjälp. Prevecon Brand & Riskkonsult är en specialistkonsult inom brandskydd och erbjuder avancerade analysmodeller, brandteknisk projektering, riskhantering och rådgivning vid SBA.

Hur går det till att göra en riskanalys inför arbetet med SBA?

Gunilla Nilsson, kontorschef på Prevecon i Göteborg.
Gunilla Nilsson, kontorschef på Prevecon i Göteborg.

– Riskanalysens komplexitet varierar väldigt mycket beroende av vilken verksamhet det rör sig om. Är det större riskfyllda processer så baseras en analys till del på statistik på olycksfrekvenser men är det en mindre verksamhet så är en riskanalys ur det perspektivet inte aktuellt. Viktigast är dock alltid att ta med verksamheten i arbetet med SBA, då det är de som har koll på förutsättningarna, sin process och hur deras rutiner ser ut. Verksamheten vet vad som händer även om den inte själv alltid ser riskerna, berättar Gunilla Nilsson, kontorschef på Prevecon i Göteborg. I nästa steg utformas det systematiska brandskyddsarbetet och anpassas till förutsättningarna. Hon understryker vikten av dokumentation för att kunna göra uppföljningar och förenkla utredningar, men även för att detta ska kunna redovisas vid en tillsyn från Räddningstjänsten.

Riskanalyser används även inom andra områden när det till exempel kommer till samhällsplanering, placering av byggnader i områden med förhöjd risk, etablering av riskfyllda verksamheter, analyser som utreder robustheten i en industriell process och så vidare.

Idag byggs nya kvarter upp efter en helhetsbild. Det görs en övergripande riskanalys för området i framtagandet av detaljplanen och vid etablering kan ytterligare, mer specifika, analyser behövas utföras. Även dessa riskanalyser kan utgöra en del av underlaget i SBA-arbetet, om det till exempel påvisats särskilda krav som ligger utanför de generella byggreglerna.

Brandskyddskraven i Boverkets byggregler är inte retroaktiva. Det finns dock en skyldighet att se till att skyddet inte försämras då byggnaden åldras vilket är det som fångas upp med ett SBA-arbete. Gällande byggregler kan ge vägledning om det finns oklarheter i vad som gäller men man behöver inte bygga om bara för att det kommit nya byggregler.

– Byggreglerna har dessutom reviderats en hel del den senaste tiden så kunskap kring vad som verkligen gäller är en vanlig fråga till oss brandkonsulter, noterar Nilsson.