Hello world

Marknaden är därför händelsedriven, föränderlig och oförutsägbar.
h

Ledare Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen

Samspel krävs mellan myndigheter och företag

Den ökande globaliseringen och digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter för ekonomiskt välstånd och social utveckling. Men den skapar också nya risker och sårbarheter som behöver hanteras och minimeras.

Vårt avancerade, tekniska och globaliserade samhälle är med andra ord mycket sårbart. En svår störning i en samhällsviktig verksamhet kan på kort tid leda till att en allvarlig kris eller katastrof inträffar.

I stort sett alla verksamheter är i dag beroende av el, tele och IT. Dessa system kan dock vara sårbara mot till exempel intrång, spionage och olika former av angrepp.

 

Svenska företag ligger i framkant med att utveckla och tillverka världsledande teknologi som kan öka samhällets säkerhet. Det innefattar en lång rad av produkter och tjänster såsom till exempel cybersäkerhet inklusive digital kriminalteknik; kryptering för säker kommunikation, värmekameror för gränsövervakning och detektorer som kan identifiera till exempel sprängämnen eller ebolavirus.

Vidare producerar företagen tjänster såsom riskanalyser, övningar och utbildning. Det som förenar dessa områden är att de alla kan användas till att skapa ett säkrare samhälle.

 

Ett uttryck för de svenska företagens internationella konkurrenskraft är att exporten av säkerhetsrelaterad teknik och tjänster har mer än fördubblats under det senaste årtiondet. Den internationella marknaden blir därför allt viktigare för företagen. Men genom ökad omsättning och större exportintäkter kan företagen även bidra med ännu mer avancerade lösningar till den svenska marknaden.

Den globala säkerhetsmarknaden förutspås i år stiga till över 6 000 miljarder kronor och en stor del av den globala tillväxten drivs av ökande behov av cybersäkerhet som är det snabbast växande marknadssegmentet.

 

Marknaden på detta område kretsar framför allt kring de hot, risker och sårbarheter som finns mot samhällets robusthet. Efterfrågan beror på förändrade omvärldsfaktorer som exempelvis klimatförändringar och naturkatastrofer samt terrorism och organiserad brottslighet. Marknaden är därför händelsedriven, föränderlig och oförutsägbar vilket påverkar investeringsincitamenten hos företagen.

 

Det är alltså inte företagens utbud av ny teknik eller nya säkerhetslösningar som driver marknaden framåt. Snarare är det händelser i form av olyckor, kriser och nya risker som i sin tur generar nya lagar och förordningar som påverkar marknaden.

Till exempel skapar nya EU-regler om containerhantering eller lagar om flygplatssäkerhet efter ett terrordåd ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter.

Marknaden för säkerhetsprodukter är även fragmenterad. Upphandlingsprocesserna genomförs på en rad olika nivåer och av många olika myndigheter. Det påverkar företagens möjligheter att kunna producera varor och tjänster som ger skalfördelar för både leverantören och kunden.

Kravharmonieringar och ensade upphandlingsprocesser samt en nära dialog mellan utföraren och leverantören om vilka lösningar som behovsbilden kräver är därför mycket angeläget.

Det gemensamma målet är att identifiera nya innovationer och kostnadseffektiva lösningar som kan bidra till samhällets säkerhet.