179124484 (kopia)

Foto Thinkstock (featured image)

Brandskydd för brinnande livet

Brandsäkerhet Det finns ett ordspråk som säger att alla bränder är små i början. Ordspråket stämmer, det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem.

waldemaringdahl

Waldemar Ingdahl

De stora kostnaderna i samhället från olyckor är fortfarande vattenskador, inbrott och bränder. De senaste åren har systematiskt brandskydd och ny teknik kunnat minska skadorna, samtidigt som landets befolkning ökar och fler bor i städerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppger att 104 personer omkom i bränder år 2013, mot 112 år 2012, vilket är en fortsatt låg siffra. Under 2012 anger Brandskyddsföreningen att det anmäldes 24 500 brandskador till försäkringsbolagen, att jämföra med 31 400 för 2011. Kostnaderna för brandskador uppgår till knappt 4,6 miljarder kronor vilket ökade från 4,5 miljarder 2001. Avbrottskostnaderna stod för 200 miljoner kronor.

Björn Björkman
Björn Björkman

Björn Björkman, expert på eldstäder och skorstenar vid Brandskyddsföreningen berättar att föreningen har tre fokusområden; bostadsbränder, anlagda bränder och brandskydd hos företag och organisationer.

– I lägenhet är det vanligast att bränder börjar i köket. I villa är det i eldstaden och skorstenen då askan hanteras fel. De flesta av dödsfallen sker i samband med bostadsbränder. Bostadsbränderna har legat kvar på samma nivå under lång tid, i stället för att minska som andra sorters olyckor i samhället. Många av olyckorna kan förebyggas och skadorna minskas genom enkla åtgärder. Från och med 2003 är det fastighetsägarens skyldighet att installera brandvarnare. Om fler brandvarnare hade funnits installerade hade många av dödsfallen i bostadsbränderna kunnat hindras.

 

Ett systematiskt brandarbete finns inte i en pärm.

 

– Den vanligaste anlagda branden sker i skolorna, fortsätter Björkman. Var fjärde brand är anlagd, mot 90 procent av skolbränderna. Kostnaderna för skolbränderna uppgår till över 500 miljoner årligen. Bränderna är ofta bara toppen av ett isberg av att skolmiljön inte är lugn och trygg. Brandskyddsföreningen arbetar också med minska antalet anlagda bilbränder, särskilt i områden där de utbrända bilvraken står kvar för att ägaren inte forslar bort den. Bilvraken är en symbol. De höjer priset på försäkringarna i området och de boende tappar modet i allmänhet och accepterar även fler bränder. Snarare än fler övervakningskameror som stärker intrycket att det är ett dåligt område, är bra städning ett bra brandskydd.

– Vi vill identifiera problemen och bygga upp ett bra brandskydd, förklarar Björkman. Inte på lägsta nivån. Boverkets byggregler handlar om att rädda människor, vi på Brandskyddsföreningen vill sänka kostnaderna för att bygga efter bränderna.

Att förebygga bränder lönar sig på flera sätt. Mindre skador betyder lägre premier. Många föremål kan inte ersättas med pengar. Skador eller förluster innebär också ett stort mått av obehag och merarbete. Brandskydd är alltså ett gemensamt intresse för både fastighetsägare och boende. Krav på skötsel ger krav på kontroller som utförs av kommunens räddningstjänst.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett sätt att arbeta metodiskt med brandskydd så att ägare eller nyttjanderättshavare ska känna till risker, ha kontroll på brandsäkerheten i lokalerna och följa lagen. Tillräckligt stora verksamheter ska upprätta en dokumentation över vilka som hanterar brandskyddet. De ska också hålla med brandsläckningsutrustning. Personal ska hållas uppdaterad om risker och brandskydd för att kunna agera vid en brand.

Staffan Malmgren
Staffan Malmgren

– Ett systematiskt brandarbete finns inte i en pärm, säger Staffan Malmgren som är brandskyddsingenjör och teknisk handläggare på MSB. Nivån på arbetet måste anpassas till det som ska skyddas, en bostad behöver ett annat skydd än ett lasarett eller ett kontor. Myndigheten upprättar allmänna råd, men brandskyddet måste utgå från byggnaden, verksamheten och den enskilda människan.

Malmgren berättar att brandskydd byggs in i fastigheter genom Boverkets regler, med bland annat självstängande dörrar, krav på ventilation eller sprinklers i lägenheter till äldre.

– Det gäller att bryta kurvan av bränder nedåt med en nationell strategi, men då måste man nå ut med kunskap till grupper som kan vara svåra att nå som invandrare, missbrukare och de mycket gamla.